Улаанбаатар марафон - 2014

Гомдол, санал

Оролцогч нь шүүгчдийн бүрэлдэхүүний үйл ажиллагаанд гомдол, саналаа илэрхийлэх эрхтэй. Шүүгчдийн бүрэлдэхүүнд ерөнхий шүүгч, гараа, барианы ахлах шүүгч, ерөнхий нарийн бичгийн шүүгч багтана.

Гомдол, саналд дараахь зүйлс хамаарна:
— шагналт байрыг тодорхойлохтой холбоотой;
— оролцогчийн гүйсэн зайны хугацааг буруу гаргасантай холбоотой;
— үнэмлэхүй оролцогчийн спортын биш сахилга бат гаргахад.

Бусад гомдол саналд шүүгчийн хэрэгсээгүй зүйлс байж болно. (энд зөв биш анкетын мэдээлэл гэх мэт орно.).

Гомдол, санал гаргах үед дараахи баримтыг бүрдүүлсэн байх шаардлагатай:
— эцэг, эхийн нэр, өөрийн нэр;
— зай;
— гомдол, саналын агуулга;
— алдааг гэрчилсэн материалууд (гэрэл зураг болон видео бичлэг, гхэмжсэнийг хүлээн авахгүй).

Гомдлыг зөвхөн оролцогчоос эсвэл тэмцээнд оролцогчийн албан ёсны төлөөлөгч болох гуравдагч этгээдээс хүлээн авна.

Мэргэжлийн гүйгчдийн болон нас насны группын шагналт байртай холбоотой гомдол, саналыг шүүгчдийн бүрэлдэхүүн бичгээр болон амаар тэмцээн явагдаж байгаа өдөр ялагчийг зарласнаас албан ёсны шагнал гардуулах ажиллагаанаас өмнөхүлээн авна. 

 

Распределение призовых мест после церемонии награждения может быть пересмотрено судейской коллегией только при выявлении фактов нарушения победителем действующих правил, если выявление нарушения было невозможно до церемонии награждения. Решение о пересмотре призовых мест принимается Директором соревнований.

По остальным вопросам участник вправе подать протест или претензию в период с момента окончания забега до 17:00 10.06.2014. 
Протест или претензия должны быть направлены в письменной форме на адрес электронной почты it@sport.ub.gov.mn.

Sponsors